1. പൈമാലി

    1. നാ.
    2. പട്ടാളക്കാരാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിലം
    3. നശിച്ചുപോയ വിളവ് സംബന്ധിച്ച കരമിളവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക