1. പൈമാശി

    1. നാ.
    2. ബ്രിട്ടീഷ്ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരുന്ന സർവേ അളവ്
    3. കണ്ടെഴുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക