1. പൈശല്യം

    1. നാ.
    2. പേശലത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക