1. പൈശുനം

  1. നാ.
  2. ദുഷ്ടത
  3. ഏഷണി
  4. പിശുനൻറെ ഭാവം
  5. തീരാപ്പക
 2. പാശനം

  1. നാ.
  2. കുരുക്ക്, കയറ്
  3. കുരുക്കിലകപ്പെടുത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക