1. പൈ1

  1. വി.
  2. ചെറിയ
  3. ഓമനയായ
  4. പുതിയ
  5. പച്ചയായ
 2. പൈ2

  1. നാ.
  2. ശക്തി
  3. വിശപ്പ്
  4. അഴക്
  5. പുതുമ
  6. പച്ച
  7. യൗവനം
 3. പൈ3

  1. നാ.
  2. പശു
  3. പാമ്പിൻറെ പത്തി
  4. സഞ്ചി
  5. പയിമ്പ
 4. പൈ4

  1. നാ.
  2. പിൻവലിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ നാണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക