1. പൊംഗലിത

    1. വി.
    2. പിംഗലവർണമാക്കിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക