1. പൊകിട്

  1. നാ.
  2. താമരയല്ലി
  3. പൊക്കിൾ
  4. മാല
  5. തെങ്ങിൻപൂവിൻറെ അല്ലി
  6. വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുമിള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക