1. പൊകിൽ

  1. നാ.
  2. അരിമ്പ് (പൂമൊട്ട്)
 2. പോകിൽ1

  1. -
  2. പോകുന്നെങ്കിൽ.
 3. പോകിൽ2

  1. നാ.
  2. പൂമൊട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക