1. പൊക്കണി

    1. നാ.
    2. പാനപാത്രം
    3. ഉരൽ
    4. വിരിഞ്ഞപൊക്കിൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക