1. പൊക്കി

    1. നാ.
    2. "പൊങ്ങുന്നസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവൻ", പൊക്കൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക