1. പൊക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ഓടിക്കുക
  3. ഉയർത്തുക, കിളർത്തുക
  4. താങ്ങുക
  5. തള്ളിക്കളയുക
 2. പോക്കുക

  1. ക്രി.
  2. കുറയ്ക്കുക
  3. ഇല്ലാതാക്കുക
  4. കളയുക
  5. നീക്കുക
  6. പോകാനിടയാക്കുക
  7. നേരംപോക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക