1. പൊങ്കൽ

    1. നാ.
    2. പൊങ്കാല
  2. പൊങ്കാല

    1. നാ.
    2. കലത്തിൽ അരിവച്ച് ദേവനു നിവേദിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക