1. പൊങ്ങുതടി

    1. നാ.
    2. തടിയൻ
    3. സമുദ്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള തടി (വള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തടി)
    4. ചൂണ്ടക്കയറ് വല തുടങ്ങിയവയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമായ തടിത്തുണ്ട് റബർക്കട്ട തുടങ്ങിയവ
    5. പൊങ്ങത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക