1. പൊടരിക്കുക

  1. നാ.
  2. രത്നം
  1. ക്രി.
  2. തുളയ്ക്കുക
  3. ഉപദ്രവിക്കുക
  1. നാ.
  2. പൊടിയായവസ്തു, വളരെ ചെറുതായ സാധനം, തരി
  3. പൊടിച്ച മരുന്ന്
  4. നാസാചൂർണം
  5. ചെറിയകുട്ടി (പ്ര.) പൊടിയിട്ടുവിളക്കുക = നന്നായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക