1. പൊടിക്കടമ്പ്

    1. നാ.
    2. ഒരുജാതി കടമ്പ് (ധൂളികദംബം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക