1. പൊടിപെടുക

    1. ക്രി.
    2. പൊടിയുക, തകരുക
    3. പൊടിപറ്റി മലിനമാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക