1. പൊടിപ്പ്

    1. നാ.
    2. സന്താനം
    3. രോമാഞ്ചം
    4. ആഭരണത്തിൽ ചരടിൻറെ അറ്റത്തും മറ്റും നൂലുകൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം, തൊങ്ങൽ
    5. സ്വർണപ്പണിയിൽ മുളച്ചുവരുന്ന നാമ്പുപോലെ അല്പമായി പൊന്തിനിൽക്കുന്ന ഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക