1. പൊട്ടോടുക

    1. ക്രി.
    2. വാടിപ്പോകുക
    3. പൊട്ടായിരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക