1. പൊട്ട്1

  1. നാ.
  2. ബഹുമാനം
  3. അലങ്കാരം, ആഭരണം
  4. നെറ്റിക്കുറി
  5. വിരിച്ചിൽ
  6. അടയാളംകുത്ത്, പുള്ളി
 2. പൊട്ട്2

  1. നാ.
  2. പൊട്ടൽ, വിടവ്, കേട്
  3. നിരുപയോഗമായ ധാന്യക്കതിര്
  4. മൂക്കാത്ത കായ്
  5. തീരെ ചെറുത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക