1. പൊണ്ണ

    1. വി.
    2. വലിയ, തടിച്ച
    3. ഭോഷനായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക