1. പൊണ്ണത്തം

    1. നാ.
    2. പൊണ്ണത്തനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക