1. പൊണ്ണത്തടിയൻ

    1. നാ.
    2. ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്ത തടിയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക