1. പൊതിക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. ചുമട്ടുകാരൻ
    3. പൊതിക്കാളയുടെ ഉടമസ്ഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക