1. പൊതിപ്പത്ത്

    1. നാ.
    2. മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു കൊടുത്തിരുന്ന വിഹിതം (വിളവിൻറെ പത്തിലൊന്ന്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക