1. പൊതിയമ്പഴം

    1. നാ.
    2. അടി, തല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക