1. പൊതിയുക

    1. ക്രി.
    2. ചുറ്റും വന്നുകൂടുക
    3. പൊതിക്കുള്ളിലാക്കുക, പൊതിയായി കെട്ടുക
    4. മൂടുക, മൂടിവയ്ക്കുക
    5. ഉള്ളടക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക