1. പൊതിയൽ1

  1. നാ.
  2. ക്ഷേത്രം
  3. പൊതുവായ സ്ഥലം
 2. പൊതിയൽ2

  1. നാ.
  2. പൊതിയാക്കൽ, കടലാസ് ഇല തുടങ്ങിയവകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞുകെട്ടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക