1. പൊതിരുക

  1. ക്രി.
  2. അധികമാകുക
  3. ഭയപ്പെടുക
  4. വീങ്ങുക
  5. കുതിരുക
  6. മൃദുവാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക