1. പൊതിർക്കുക

  1. ക്രി.
  2. തുളയ്ക്കുക
  3. നനയ്ക്കുക, കുതിർക്കുക
  4. ഊറയ്ക്കിടുക
 2. പതറിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. പതറുന്നതിനു കാരണമാകുക
 3. പിതർക്കുക

  1. ക്രി.
  2. പിതിർക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക