1. പൊതു

    1. വി.
    2. സാമാന്യമായ
    3. അനേകംപേർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക