1. പൊതുപിരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. തനിച്ചാവുക, കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്കാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക