1. പൊതുപൊത

    1. അവ്യ.
    2. വർധിച്ചു വർധിച്ച്
    3. ചതഞ്ഞു പെരുകിയ മട്ടിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക