1. പൊതുമ്പ്

  1. നാ.
  2. ചോല
  3. പൊത്ത്
  4. പൂന്തോട്ടം
  5. കുറുങ്കാട്
 2. കൊത്മ്പ്, പൊതുമ്പ്

  1. നാ.
  2. കുടിൽ
  3. തെങ്ങിൻപൂക്കുലയെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോള. (പ്ര.) കൊതുമ്പിക്കുക = കൊതുമ്പു വരുക
  4. നെൽക്കതിരിൻറെ ആവരണം, കതിർക്കുലയിരിക്കുന്ന ഉറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക