1. പൊതുവാൻ

    1. നാ.
    2. പരവന്മാരുടെയും കമ്മാളന്മാരുടെയും മറ്റും ക്ഷുരകൻ
  2. പൊതുവൻ

    1. നാ.
    2. തളിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക