1. പൊത്തുക

  1. ക്രി.
  2. കൂട്ടിച്ചേർക്കുക
  3. കൈകൊണ്ട് പതുക്കെ അടയ്ക്കുക, മറയ്ക്കുക
  4. കൈകൊണ്ട് പതുക്കെ അടിക്കുക
  5. കള്ളന്മാർ കയറാതിരിക്കാൻ തെങ്ങിൽ മുള്ളും മറ്റും വച്ചുകെട്ടുക
  6. കൈകൊണ്ട് ഗോഷ്ഠികാട്ടുക
 2. പോത്തുക

  1. ക്രി.
  2. ധരിക്കുക
  3. ചുമക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക