1. പൊന്തണ്ട

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം സ്വർണ വള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക