1. പൊന്തിഫിക്കൽ

    1. നാ.
    2. പുരോഹിതനെ സംബന്ധിച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക