1. പൊന്തിവാൾ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം കുന്തം
    3. മരംകൊണ്ടുള്ള വാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക