1. പൊന്തി1

  1. നാ.
  2. ശരീരം
  3. കുറുവടി
  4. ഗദ
  5. വലിപ്പം
  6. പൊന്തൻ തടി
  7. ഒരിനം വാൾ
 2. പൊന്തി2

  1. നാ.
  2. തലപ്പന്തുകളിയിലെ മധ്യസ്ഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക