1. പൊന്തൻ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം വാഴ
    3. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത തടിയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക