1. പൊന്തൽ

    1. നാ.
    2. ഉയർന്നു നിൽക്കൽ, ഉയരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക