1. പൊന്നമ്പലം

    1. നാ.
    2. പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ക്ഷേത്രം
    3. ഒരു പുണ്യസ്ഥലം, പൊന്നമ്പലമേട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക