1. പൊന്നമ്പർ

    1. നാ.
    2. വിശേഷപ്പെട്ട ഒരുതരം കുന്തുരുക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക