1. പൊന്നരിപ്പ്

    1. നാ.
    2. മണലിൽനിന്നു പൊൻതരികൾ അരിച്ചു വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക