1. പൊന്നാങ്ങാണി

    1. നാ.
    2. ഒരിനം കൊഴുപ്പ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക