1. പൊന്നാണി

    1. നാ.
    2. പൊന്നിൻറെ മാറ്റുനോക്കാനുള്ള ആണി
  2. പിന്നണി

    1. നാ.
    2. (സൈന്യത്തിൻറെ) പിന്നിലുള്ള നിര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക