1. പൊന്നാണിഭം

    1. നാ.
    2. സ്വർണനാണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക