1. പൊന്നാരവീരൻ

    1. നാ.
    2. സ്വർണവർണത്തിലുള്ള പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം കുറ്റിച്ചെടി, പൊന്നാവീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക