1. പൊന്നിടുകാരായ്മ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം വസ്തു ഉടമ (താൻതന്നെ തേടിയവസ്തു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക