1. പൊന്നുടമ്പ്

    1. നാ.
    2. ഉപസ്ഥം
    3. ദേവൻറെ ശരീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക